Home Bulgaria

xcartaintestata New

MOVE. MOvement Valorize Europe

"New Comp etence for Trainers"

Project n° 201 5-1-IT01-KA202-004704

Проект MOVE

„Movement Valorize Europe. New Competence for T rainers“

Проектът MOVE е насочен към решаване на предизвикателствата, постав ени от политиките на ЕС с новата програма за периода 2014 – 2020 и към преустройване на сектора на спорта чрез засилване на неговите фундам ентални ценности – включване, приобща ване и образование. Проектният екип е твърдо убеден , че спортът съдържа силно изяве ни образователни и социални ценности, които обхва щат изцяло и спортът за всички.

Проектът е насочен основно към треньорите. В рамката на неговит е дейности ще бъде разработена обучителна прогр ама, насочена към различни професии в о бластта на спорта на изпълнителско и техническо равнище за придобиване на социалн и и образователни компетентности. Моделът на обучение ще бъде преносим и съобр азен с условията за признаване чрез Европейската квалификационна рамка (EQF) и Системата за натрупване и трансфер на кредити в професи оналното образование и обучение (ECVET).

Проектът е структуриран като плавно преминаване през няколко ет апа, които обхващат дейности, свързани с изследва ния, наблюдения и събиране на данни. Втори кръг дейности включва разработване на задъ лбочено проучване за целите на концеп ция за обучителната програма и свързаното с нея методическо ръководство. Ще бъдат осъщ ествени дейности за насърчаване на възприемането на новия образователен модел от системите за обучение в различните европейски страни.

Партньорството по проекта е съставено от четири организации, представящи системите за спорт на Полша, България, Гърция и Италия. Проектът стартира с ана лиз на националните политики за насърчаване на спортната активност, съществуващите си стеми за обучение и квалификация и анализ чрез об работка на въпросници относно потребно стите от обучение на спортни професионалисти на изпълнителско и техническо равнище.

Различни ключови представители ще бъдат включени в проекта, коит о ще допринесат за дефиниране на стратегия за политики и обучение в спорта. Техният принос ще помогне съществено на разбирането за съвременната визия за спорта, а именно – спортът като част от регионалните и национални с истеми за качество на живот и особен о за осигуряване на включване на всички групи от населението.

Проектът MOVE беше вдъхнов ен от развитието на отбора по футбол на Лайсестър – от един второкласен отбор той напредна в английския шампионат до върха на анг лийската висша лига, воден от италианския треньор Джентиле Клаудио Раниери. Защото ние искаме да вървим по същия път – пътя на повиша ване на компетентностите и потенциала на участниците чрез изградени връзки на сътрудничество в спортния сектор.

Идеята е да се създаде един сравнителен доклад, който включва п роучване и анализи, проведени за всяка партньор ска страна, за да се постигне ясна и е фективна картина на съществуващите системи за обучение, на типа квалификации, на потребно стите на треньорите и на уменията, които се считат за важни, за да се отговори на възникващите нови предизвикателства, както и да се подкрепи европейското развитие в перспективата на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

Окончателното изпълнение на проекта в края на 2017 година цели разра ботването на рамков принос към Стратегия 2020, ко йто ще определи спорта като значим сект ор за насърчаване на икономическия растеж, заетостт а, социалното включване и здравето.


MOVE. MOvement Valorize Europe

"New Comp etence for Trainers"

Project n° 201 5-1-IT01-KA202-004704

Водещ партньор за проекта е италианската неправителствена организаци я CSEN – CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Останалите партньори са

  • Национална спортна академия „Васил Левски“ – България
  • Университет Рома тре – Италия
  • Асоциация за университ етски спорт – Полша

За повече информация:

Национална спортна академия „Васил Левски“

Център за международна и прое ктна дейност

Тел. 02 400 7517

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Url: www.projectmove.eu

barra inferiore partners NEW