Home Grecia

xcartaintestata New

MOVE. MOvem ent Valorize Europe

"New Comp etence for Trainers"

Project n° 201 5-1-IT01-KA202-004704

Το πρόγραµµα MOVE – Move ment Valorize Europe- Νέες δεξιότητες για γυµναστές προέκυψε γνωρίζοντας πως ο ερασιτεχνικός αθλητισµός αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό οικονοµικό τοµέα στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, η κατάρτιση των ενεργών αθλητικών παραγόντων στον αθλητικό τοµέα είναι στρατηγικής σηµασί ας.

Οι επαγγελµατίες στον χώρο του αθλητισµού διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στο κοµµάτι της ψυχοσωµατικής ευηµερίας του πληθυσµού και της κοινωνικής ένταξης, λειτο υργώντας σχεδόν σαν συνδετικός κρίκος στα συστήµατα εκπαίδευσης, υγείας και τέλος στα κοινωνικά συστήµατα.

Ο βασικός στόχος του προγρ άµµατος MOVE είναι ο σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Μονάδων Αρµοδιοτήτων µέσα από την διαδικασία της έρευνας και της ανάλυσης έτσι ώ στε να ενδυναµωθούν οι στρατηγικές και οι αρµοδιότητες των επαγγελµατιών εµπλεκοµένων (καθηγητών, δασκάλων,

γυµναστών, αθλητικών τεχνικώ ν συµβούλων, παραγόντων κλπ) σε διάφορους τοµείς, (όπως για παράδειγµα στο κοµµάτι: διαπρ οσωπικές σχέσεις, πολυπολιτισµικότητα, παροχή δυνατοτήτων, προσαρµοστικότητας κλπ) ανεξάρτητα από τον αθλητικό κλάδο στον οποίο ανήκουν.

Για τον παραπάνω λόγο το πρό γραµµα MOVE δηµιούργησε µια βάση χω ρών εταίρων (Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Πολ ωνία) σε συνεργασία µε εθνικούς αθλητικούς συλλόγους, πανεπιστήµια, και παρόχους συστηµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) περιλαµβάνοντας διάφορες προσεγγίσεις και εµπειρίες. Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθοι: προσδιορισµός της προσφερθείσας κατάρτισης στους αθλητικούς παράγοντες εισάγοντας τo πεδίο των αρµοδιοτήτων, βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελµατιών, αξιολόγηση των αναγκών των ατόµων µε τους οποίους εργάζονται, ενίσχυση των δυνατοτήτων του αθλητισµού, άσκηση επιρροής σ τον τοµέα της ευηµερίας των ανθρώπων, αναγνώριση τίτλων και προσόντων στην Ευρώπη και τέλος αύξηση του βαθµού εµπιστοσύνης µετ αξύ των διαφορετικών συστηµάτων.

Η προστιθέµενη αξία της συν εργασίας προκύπτει από το εξής γεγονός: οι αθλητικοί φορείς διατηρούν ταυτόχρονα δεσµούς σε τοπικό επίπεδο, στοιχείο σηµαντι κό όσον αφορά την απασχόληση καθώς λειτουργούν ως οργανισµοί κατάρτισης.

Γι’ αυτό τον λόγο το πρόγραµµα MOVE θα είναι σε θέση να συµπεριλάβει στον κύκλο των δραστηριοτήτων του 300 επαγγελµατίες και 600 άτοµα, δίνοντας ιδιαίτερ η προσοχή στα άτοµα κάτω των 29 και άνω των 55 χρόνων. Οι δύο αυτές ηλικιακές οµάδες αποτελο ύν τις βασικές οµάδες που θα συµµετέχουν στις συνεντεύξεις και στην συµπλήρωση των ερωτηµατο λογίων ενώ


παράλληλα αποτελούν τις οµάδες– στόχους στις δραστηριότητες για τ ην διαµόρφωση και αξιολόγηση του αποτελέσµατος.

Οι κύριες δραστηριότητες θα σ χεδιαστούν εφαρµόζοντας την σταδιακή προσέγγιση. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την καταγραφή των αναγκών για κατάρτιση και τις αρµοδιότητες των αθλητικών παραγόντων στα τέσσερα εθνικά πλαίσια. Στο στάδιο αυτό θα συνταχθεί η θεµατική αναφορά: Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκών Αρµοδιοτήτων. Ο στρατηγικός ρόλος των επαγγελµατικών αθλητικών φορέων στην διαδικασία της κοινωνικής ένταξης.

Το δεύτερο προϊόν του προγράµ µατος MOVE Εκπαιδευτικές Μονάδες Αρµοδιοτήτων θα προκύψει µε την συλλογή των απόψεων των ατόµων που ήδη εµπλέκονται σε αθλήµατα (άτοµα που ασχολούνται µε την αθλητική δρ αστηριότητα) και µε την συλλογή των από ψεων των ατόµων που έχουν θέσει κάποιους πιθανούς µελλοντικούς στόχους αλλά µέχρι στιγµής δ εν έχουν ασχοληθεί µε οποιαδήποτε µορφής αθλητική δραστηριότητα. Μέσω αυτών των συµµετοχών, θα διαµορφωθεί ένα προσχέδιο στο οποίο το οµαδ οποιηµένο πεδίο «αρµοδιότητες» θα παρουσιαστεί οργανωµένο σύµφωνα µε το πρότυπο κατάρτισης και υποστηριζόµενο από εργαλεία και µεεθοδολογίες.

Όλες οι χώρες – εταίροι θα συµ µετέχουν στο project Εκπαιδευτικές Μονάδες Αρµοδιοτήτων µε σκοπό να καταρτιστεί συγκεκριµένη πρόταση για κάθε οµάδα και να ενισχυθεί η ικανότητα εφαρµογής της στην καθηµερινή ζωή των πολιτών.

Το επόµενο προϊόν του προγράµµατος MOVE Εκπαιδευτικές Μονάδες Αρµοδιοτήτων – Οδηγός Χρήση Μεθοδολογίας θα διαµορ φωθεί βασισµένο στα αποτελέσµατα δοκιµ ής των Εκπαιδευτικών Μονάδων Αρµοδιοτήτων σε διάφορα εθνικά συστήµατα. Τα αποτελέσµα τα, τα σχόλια και η ανατροφοδότηση από τους συµ µετέχοντες θα συµβάλλουν στο τελικό πρότ υπο, στο σύνολο των εργαλείων που σχετίζονται µε τ ην εκπαίδευση και στη µεθοδολογική ανάλυση. Το συγκεκριµένο προϊόν θα περιλαµβάνει όλες τις αναλύσεις και τα εργαλεία που θα συµβάλ λουν στην µετακίνηση των MOVE Εκπαιδευτικών Μονάδων Αρµοδιοτήτων σε άλλα πλαίσια, χώρες και συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, θα δοθεί έµφαση στο κοµµάτι της ορθής επικοινωνίας, και ιδιαίτερα µεταξύ των γυµναστών που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις µαθησιακές δεξιότητες. Η ανταλλαγή, η σύγκριση και η αξιολόγηση σε συνεργασί α µε εµπλεκόµενους φορείς σε εθνικό επίπεδ ο σε κάθε µία από τις χώρες– εταίρους δίνουν την δυνατότητα το πρόγραµµα MOVE να πραγµατοπ οιεί Εκπαιδευτικές


Μονάδες Αρµοδιοτήτων οι οποίες είναι πρωτοποριακές, αποτελεσµατικές και µεταβιβάσιµες.

Το πρόγραµµα MOVE στοχεύει να παράγει αποτελέσµατα που θα µπορούν να ενισχύσουν την αξία των εργαλείων ΕΕΚ στην Ευρώπη. Επιπλέον, το πρόγραµµα MOVE βασίζεται στην δύναµη της επιρροής της αξίας της συνεργασίας και γι’ αυτό τον λόγο πραγµατοποιείται από ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων (αθλητικών φ ορέων και πανεπιστηµίων). Εκτός των εθνικ ών συνόρων, το δίκτυο των συνεργατών έχει την ικανότητα διάδοσης και προώθησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων Αρµοδιοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την ενίσχυση του έργου, θα δηµιουργηθεί µια διαδικτυακή πλατφόρµα ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αλληλεπίδραση µε τους διαφορετικούς στόχους κατά την διάρκεια ζωής τους προγράµµατος MOVE ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να διαδίδει τα αποτελέσµατα της έρευνας του µακροπρόθεσµα, συνεχίζοντας την συζήτηση σχετικά µε το ζ ήτηµα της κατάρτισης µεταξύ των χωρών – εταίρων και των εµπλεκόµενων ενδιαφερόµενων. .

barra inferiore partners NEW